Regulamin

 

Zasady korzystania z serwisu internetowego informatyka.wsip.pl

[Wstęp]
§1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, którego właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie na stronie http://informatyka.wsip.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

[Definicje]
§2

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania przez Użytkownika z Usług serwisu informatyka.wsip.pl.
 2. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy 947.400,00 zł (wpłacony w całości).
 3. Serwis – serwis internetowy o nazwie informatyka.wsip.pl, dostępny pod adresem informatyka.wsip.pl, umożliwiający korzystanie przez Użytkowników z Usług.
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usług zarządzanych przez WSiP lub podmiot przez niego upoważniony.
 5. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym usługi informacyjne, zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów opublikowanych w Serwisie oraz usługi komunikacyjne.

[Warunki korzystania z Serwisu]
§3

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji Użytkownika.

 1. Właścicielem Serwisu jest WSiP.
 2. Wszelkie prawa do zamieszczonych w Serwisie materiałów, zastrzeżone są na rzecz WSiP, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć materiałów audiowizualnych, aplikacji są zastrzeżone na rzecz WSiP lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z WSiP- są udostępniane na stronie Serwisu. Zarówno strona internetowa Serwisu jak i każdy z jej elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć materiałów audiowizualnych, aplikacji i oraz innych elementów zawartych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nich zawartych i jest dozwolone w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych. Zabronione jest w szczególności dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób serwisu internetowego lub jego części, a także poszczególnych utworów udostępnianych na jego stronach internetowych.
 4. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

[Dane osobowe i Cookies]
§4

 1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji Użytkownika i przebiega anonimowo. Właściciel Serwisu ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WSiP oraz polityka cookies są dostępne w Serwisie.

[Warunki techniczne korzystania z Serwisu]
§5

Do korzystania z usług otwartej części Serwisu wymagane jest:

 • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
 • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS), serwis do prawidłowego funkcjonowania wymaga przeglądarki w wersji nie starszej niż Internet Explorer 9, FireFox 22, Chrome 29, Safari 5.1, iOS Safari 5.1, Opera 15, Microsoft Edge w wersji 12, Android Browser 3.0.
 • włączona obsługa Java Script oraz cookies.

[Reklamacje]
§6

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być składane, na zasadach ogólnych bezpośrednio do WSiP.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na następujący adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie (+48) 801 220 555, albo pisemnie na adres WSiP. Reklamacja Użytkownika rozpatrywana jest w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku w powyższym terminie.

[Postanowienia końcowe]
§7

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkowników na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. WSiP zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Dokonane przez WSiP zmiany w chodzą w życie w terminie 30 dni od daty umieszczenia ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. O zmianie Regulaminu WSiP poinformuje Użytkowników podając komunikat na stronie Serwisu.